logo
logo
 
NGÀY GIỜ NỘI DUNG CHỦ TRÌ THÀNH PHẦN GHI CHÚ
Thứ 2
.../...
7:00 THỰC HIỆN HOẠT ĐỘNG THEO KẾ HOẠCH CHUNG CỦA NHÀ TRƯỜNG (CHỦ YẾU VẪN ONLINE). LỊCH HỌC DỜI LẠI 01 TUẦN (TUẦN SAU)
13:00
Thứ 3
.../...
7:00
13:00
Thứ 4
.../...
7:00
13:00
Thứ 5
.../...
7:00
13:00
Thứ 6
.../...
7:00
13:00
Thứ 7
.../...
7:00
13:00
Chủ Nhật
.../...
7:00
13:00