logo
logo
 
NGÀY GIỜ NỘI DUNG CHỦ TRÌ THÀNH PHẦN GHI CHÚ
Thứ 2
.../...
7:00

GIẢNG DẠY THEO KẾ HOẠCH

XÂY DỰNG BÁO CÁO CÔNG VỤ NĂM 2021

THỰC HIỆN BÁO CÁO BỘ GD-ĐT VỀ GIẢNG DẠY CÁC MÔN LLCT

 

TRƯỞNG BỘ MÔN

13:00 GIẢNG DẠY THEO KẾ HOẠCH
Thứ 3
.../...
7:00

GIẢNG DẠY THEO KẾ HOẠCH

RÀ SOÁT THÔNG TIN TRÊN WEBSITE THEO QUY ĐỊNH

 

TRƯỞNG BỘ MÔN

CHUYÊN VIÊNVP

13:00

GIẢNG DẠY THEO KẾ HOẠCH

Thứ 4
.../...
7:00 GIẢNG DẠY THEO KẾ HOẠCH
13:00

GIẢNG DẠY THEO KẾ HOẠCH

DUYỆT DƯ GIỜ THEO KẾ HOẠCH (HOÃN)

HỌP ĐÁNH GIÁ CÔNG VỤ 2021

 

 

TRƯỞNG BỘ MÔN

 

 

TOÀN THỂ ĐƠN VỊ

Thứ 5
.../...
7:00 GIẢNG DẠY THEO KẾ HOẠCH
13:00 GIẢNG DẠY THEO KẾ HOẠCH
Thứ 6
.../...
7:00 GIẢNG DẠY THEO KẾ HOẠCH
13:00 GIẢNG DẠY THEO KẾ HOẠCH
Thứ 7
.../...
7:00 GIẢNG DẠY THEO KẾ HOẠCH
13:00 GIẢNG DẠY THEO KẾ HOẠCH
Chủ Nhật
.../...
7:00 HỌP DUYỆT ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT THEO CHUẨN ĐẦU RA CÁC HỌC PHẦN LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ LẦN 2 TRƯỞNG BỘ MÔN TOÀN THỂ GIẢNG VIÊN
13:00